Polaris Prize

Backxwash has won the Polaris Music Prize tonight taking home $50,000 along with the prestigious prize.